Trường : THPT chuyên Lê Quý Đôn
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 17/09/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10T 10I 10L 10H 10S 10V 10G 10A 11T 11I 11L 11H 11S 11V 11G 11A 12T 12I 12L 12H 12S 12V 12G 12A
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 VAN - NGUYENV HOA - PHUC LY - HUNGA LY - NGA NN - HANHA TOAN - HAT LY - HIENL TOAN - NHUNGT TOAN - HOP LY - HUNGB TOAN - DU DIA - HIEND VAN - LINH LY - THAOL DIA - SINH VAN - THU DIA - NHUNG VAN - HANGV HOA - CU TOAN - DINH NN - PHUONGA VAN - NA HOA - HIENH TOAN - CHIT
3 VAN - NGUYENV LY - HUNGA SU - HUNGU TOAN - HAT TOAN - NHUNGT VAN - DUONG GDCD - HANHCD HOA - PHUC LY - THAOL TOAN - HOP VAN - XOAN SU - SONG TOAN - BINH VAN - THU VAN - LINH TOAN - DU TOAN - DINH NN - HA HOA - CU TIN - PHUONGI TOAN - CUONGT VAN - NA TOAN - CHIT DIA - SINH
4 SU - HUNGU DIA - HIEND NN - HA VAN - NGUYENV SINH - HUYEN VAN - DUONG TIN - TRINH NN - HANHA VAN - LINH KTCN - DUNG VAN - XOAN LY - SAU SU - SONG VAN - THU NN - HANGB TIN - PHUONGI TOAN - DINH HOA - CU SINH - PHUONGS SINH - TIEM DIA - NHUNG HOA - NGUYEN VAN - HANGV TIN - PHONG
5 HOA - HIENH SINH - HUYEN NN - HA DIA - HIEND GDCD - HANHCD SU - HUNGU TIN - TRINH NN - HANHA VAN - LINH GDCD - HUONG NN - HANGB TOAN - BINH TIN - PHUONGI TOAN - DU LY - THAOL LY - SAU SINH - TIEM TOAN - CUONGT SINH - PHUONGS HOA - NGUYEN DIA - NHUNG SU - SONG SINH - LE KTCN - DUNG
T.3 1 NN - TRANGB TOAN - HUNGT VAN - NGUYENV HOA - HANHH HOA - PHUC SINH - LE TOAN - BE LY - HIENL HOA - THAOH TOAN - HOP LY - HUNGB VAN - LINH TOAN - BINH HOA - GAI TIN - PHUONGI SU - SONG HOA - NGUYEN NN - HA DIA - NHUNG VAN - PHU HOA - CU NN - HAI NN - PHUONGA TOAN - CHIT
2 LY - HIENL TOAN - HUNGT VAN - NGUYENV SINH - HUYEN HOA - PHUC TOAN - HAT TOAN - BE TOAN - NHUNGT NN - VAN TOAN - HOP KTCN - DUNG VAN - LINH HOA - THAOH SU - SONG TOAN - BINH DIA - HIEND SINH - TIEM SU - TRINHU DIA - NHUNG NN - PHUONGA HOA - CU VAN - NA TOAN - CHIT HOA - NGUYEN
3 SINH - HUYEN NN - TRANGB LY - HUNGA TOAN - HAT TOAN - NHUNGT HOA - PHUC VAN - NGUYENV NN - HANHA NN - VAN HOA - THAOH DIA - HIEND TOAN - BINH VAN - LINH TIN - PHUONGI SU - SONG HOA - GAI SU - TRINHU HOA - CU NN - HA NN - PHUONGA SINH - TIEM KTCN - DUNG TOAN - CHIT VAN - NA
4                                                
5                                                
T.4 1 HOA - HIENH KTNN - LAN TOAN - BE NN - HANGA VAN - NGUYENV HOA - PHUC SINH - LE SU - HUNGU TIN - MINH HOA - THAOH GDCD - HUONG SINH - OANH VAN - LINH TOAN - DU TOAN - BINH NN - TRANGA TIN - PHONG SINH - PHUONGS TOAN - HIENT LY - TIEN TIN - PHUONGI NN - HAI DIA - NHUNG NN - HA
2 TOAN - HUNGT HOA - PHUC TOAN - BE SINH - HUYEN VAN - NGUYENV NN - HANGA KTNN - LAN GDCD - HANHCD HOA - THAOH NN - VAN VAN - XOAN GDCD - HUONG VAN - LINH VAN - THU TOAN - BINH NN - TRANGA DIA - NHUNG LY - TIEN SU - TRINHU TOAN - DINH TIN - PHUONGI VAN - NA SINH - LE NN - HA
3 SINH - HUYEN VAN - NGUYENV HOA - THAOH SU - HUNGU HOA - PHUC GDCD - HANHCD NN - TRANGB TIN - LAM KTCN - DUNG NN - VAN NN - HANGB TOAN - BINH SINH - OANH VAN - THU VAN - LINH TOAN - DU TOAN - DINH DIA - NHUNG SU - TRINHU NN - PHUONGA TOAN - CUONGT SINH - LE TIN - PHUONGI VAN - NA
4 NN - TRANGB TOAN - HUNGT VAN - NGUYENV TOAN - HAT SU - HUNGU TIN - LAM HOA - PHUC TOAN - NHUNGT NN - VAN SINH - OANH NN - HANGB   LY - NAM KTCN - DUNG VAN - LINH VAN - THU TOAN - DINH GDCD - HUONG VAN - XOAN SU - TRINHU SINH - TIEM TOAN - HIENT VAN - HANGV VAN - NA
5 NN - TRANGB TOAN - HUNGT SINH - HUYEN TOAN - HAT TOAN - NHUNGT                       VAN - XOAN TOAN - CUONGT KTCN - DUNG SINH - TIEM NN - PHUONGA TOAN - HIENT VAN - HANGV  
T.5 1 TIN - DIEU LY - HUNGA KTNN - LAN LY - NGA LY - THAOL DIA - THANH TOAN - BE LY - HIENL SU - SONG VAN - LINH TOAN - DU HOA - GIANG HOA - THAOH NN - HANGA HOA - GAI SINH - CHIS LY - CHIL LY - TIEN TOAN - HIENT TIN - PHUONGI HOA - CU SINH - LE DIA - NHUNG SINH - PHUONGS
2 KTNN - LAN LY - HUNGA HOA - THAOH NN - HANGA LY - THAOL DIA - THANH TOAN - BE SINH - LE TOAN - HOP VAN - LINH SU - SONG HOA - GIANG KTCN - DUNG TOAN - DU SINH - CHIS HOA - GAI HOA - NGUYEN HOA - CU LY - CHIL LY - TIEN VAN - HANGV TOAN - HIENT LY - NGA DIA - SINH
3 GDCD - HANHCD SU - HUNGU HOA - THAOH TIN - LAM SINH - HUYEN KTNN - LAN LY - HIENL HOA - PHUC LY - THAOL TOAN - HOP HOA - GAI KTCN - DUNG LY - NAM SINH - CHIS VAN - LINH TOAN - DU HOA - NGUYEN SU - TRINHU HOA - CU DIA - NHUNG VAN - HANGV DIA - SINH TIN - PHUONGI LY - NGA
4 LY - HIENL DIA - HIEND SINH - HUYEN KTNN - LAN DIA - THANH TIN - LAM HOA - PHUC     SU - SONG SINH - OANH VAN - LINH         SU - TRINHU KTCN - DUNG TIN - PHUONGI DIA - NHUNG LY - TIEN HOA - NGUYEN SU - HUNGU GDCD - HANHCD
5 LY - HIENL HOA - PHUC DIA - HIEND GDCD - HANHCD TIN - LAM             VAN - LINH         KTCN - DUNG DIA - NHUNG TIN - PHUONGI SU - TRINHU SU - SONG     SU - HUNGU
T.6 1 TOAN - HUNGT TIN - DIEU TOAN - BE VAN - NGUYENV LY - THAOL NN - HANGA DIA - THANH TOAN - NHUNGT TOAN - HOP VAN - LINH LY - HUNGB TIN - MINH TOAN - BINH HOA - GAI GDCD - HUONG TOAN - DU TIN - PHONG TOAN - CUONGT LY - CHIL LY - TIEN SU - SONG LY - NGA TOAN - CHIT NN - HA
2 TOAN - HUNGT NN - TRANGB TOAN - BE VAN - NGUYENV TIN - LAM NN - HANGA DIA - THANH VAN - DUONG TOAN - HOP VAN - LINH TOAN - DU NN - VAN LY - NAM LY - THAOL KTCN - DUNG VAN - THU LY - CHIL TOAN - CUONGT NN - HA GDCD - HANHCD NN - PHUONGA SU - SONG SU - HUNGU TOAN - CHIT
3 VAN - NGUYENV NN - TRANGB TIN - LAM DIA - HIEND TOAN - NHUNGT TOAN - HAT SU - HUNGU VAN - DUONG VAN - LINH NN - VAN VAN - XOAN TOAN - BINH NN - HANGB NN - HANGA LY - THAOL VAN - THU GDCD - HUONG VAN - HANGV GDCD - HANHCD KTCN - DUNG TOAN - CUONGT NN - HAI NN - PHUONGA TIN - PHONG
4 DIA - HIEND GDCD - HANHCD NN - HA LY - NGA VAN - NGUYENV TOAN - HAT   DIA - THANH VAN - LINH       NN - HANGB       NN - VAN VAN - HANGV VAN - XOAN VAN - PHU TOAN - CUONGT TIN - PHONG NN - PHUONGA SU - HUNGU
5                                 NN - VAN NN - HA VAN - XOAN VAN - PHU VAN - HANGV GDCD - HANHCD    
T.7 1 HOA - HIENH VAN - NGUYENV LY - HUNGA NN - HANGA KTNN - LAN LY - THAOL NN - TRANGB DIA - THANH SINH - OANH LY - HUNGB TIN - MINH LY - SAU TOAN - BINH TOAN - DU HOA - GAI GDCD - HUONG LY - CHIL SINH - PHUONGS TOAN - HIENT HOA - NGUYEN LY - TIEN TIN - PHONG LY - NGA TOAN - CHIT
2 DIA - HIEND VAN - NGUYENV GDCD - HANHCD TIN - LAM DIA - THANH LY - THAOL NN - TRANGB VAN - DUONG GDCD - HUONG LY - HUNGB TOAN - DU LY - SAU NN - HANGB DIA - SINH TOAN - BINH KTCN - DUNG NN - VAN TIN - PHONG TOAN - HIENT HOA - NGUYEN LY - TIEN LY - NGA HOA - HIENH SINH - PHUONGS
3 TIN - DIEU SINH - HUYEN DIA - HIEND HOA - HANHH NN - HANHA VAN - DUONG VAN - NGUYENV TIN - LAM LY - THAOL DIA - THANH LY - HUNGB NN - VAN DIA - SINH GDCD - HUONG NN - HANGB LY - SAU VAN - XOAN TIN - PHONG NN - HA TOAN - DINH KTCN - DUNG TOAN - HIENT GDCD - HANHCD LY - NGA
4 TOAN - HUNGT TIN - DIEU TIN - LAM HOA - HANHH NN - HANHA VAN - DUONG VAN - NGUYENV KTNN - LAN DIA - THANH TIN - MINH HOA - GAI NN - VAN GDCD - HUONG NN - HANGA NN - HANGB NN - TRANGA VAN - XOAN LY - TIEN LY - CHIL TOAN - DINH GDCD - HANHCD DIA - SINH KTCN - DUNG HOA - NGUYEN
5 SH - HUNGT SH - DIEU SH - HUNGA SH - HANHH SH - HUYEN SH - DUONG SH - LAN SH - HANHA SH - HOP SH - MINH SH - HUNGB SH - GIANG SH - OANH SH - GAI SH - BINH SH - TRANGA SH - DINH SH - PHONG SH - CHIL SH - NGUYEN SH - HANHCD SH - NA SH - CHIT SH - HA

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 15-09-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net