Trường : THPT chuyên Lê Quý Đôn
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 12/11/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10T 10I 10L 10H 10S 10V 10G 10A 11T 11I 11L 11H 11S 11V 11G 11A 12T 12I 12L 12H 12S 12V 12G 12A
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 TOAN - HUNGT LY - HUNGA GDCD - HANHCD VAN - NGUYENV HOA - PHUC VAN - DUONG SINH - LE TOAN - NHUNGT TOAN - HOP VAN - LINH TOAN - DU TOAN - BINH DIA - SINH TIN - PHUONGI LY - HUNGB VAN - XOAN TOAN - DINH VAN - HANGV HOA - CU KTCN - DUNG NN - PHUONGA NN - HA TOAN - CHIT VAN - NA
3 VAN - NGUYENV TOAN - NHUNGT LY - HUNGA DIA - HIEND HOA - PHUC SU - HUNGU LY - HIENL NN - HANHA VAN - LINH TOAN - HAT NN - HANGB LY - SAU SU - SONG VAN - XOAN TIN - TRINH DIA - SINH TOAN - DINH HOA - CU VAN - HANGV HOA - NGUYEN KTCN - DUNG VAN - NA SINH - LE TIN - PHUONGI
4 VAN - NGUYENV GDCD - HANHCD DIA - HIEND NN - HANGA SU - HUNGU HOA - PHUC TIN - TRINH NN - HANHA VAN - LINH TOAN - HAT KTCN - DUNG NN - VAN NN - HANGB VAN - XOAN HOA - GAI TOAN - DU SINH - TIEM HOA - CU VAN - HANGV TOAN - DINH TIN - PHUONGI DIA - SINH SINH - LE HOA - NGUYEN
5 SINH - HUYEN NN - TRANGB DIA - HIEND TIN - TRINH NN - HANHA TOAN - HAT VAN - NGUYENV GDCD - HANHCD NN - VAN LY - HUNGB VAN - XOAN VAN - LINH KTCN - DUNG NN - HANGA NN - HANGB TOAN - DU VAN - HANGV DIA - NHUNG SINH - PHUONGS TIN - PHUONGI SINH - TIEM SINH - LE LY - NGA SU - HUNGU
T.3 1 SU - HUNGU LY - HUNGA VAN - NGUYENV HOA - HANHH TOAN - NHUNGT SINH - LE HOA - PHUC DIA - THANH HOA - GIANG HOA - GAI TOAN - DU TOAN - BINH TOAN - BE NN - HANGA VAN - LINH LY - SAU DIA - NHUNG LY - TIEN TIN - PHUONGI SINH - TIEM TOAN - CUONGT VAN - NA VAN - HANGV TOAN - CHIT
2 DIA - HIEND TOAN - NHUNGT VAN - NGUYENV HOA - HANHH SINH - HUYEN NN - HANGA HOA - PHUC SINH - LE LY - SAU NN - VAN DIA - THANH VAN - LINH TIN - PHUONGI HOA - GAI KTCN - DUNG VAN - XOAN SINH - TIEM NN - HA SU - TRINHU VAN - PHU TOAN - CUONGT VAN - NA VAN - HANGV TOAN - CHIT
3 VAN - NGUYENV DIA - HIEND LY - HUNGA SINH - HUYEN DIA - THANH NN - HANGA TOAN - BE HOA - PHUC LY - SAU TOAN - HAT VAN - XOAN NN - VAN VAN - LINH TOAN - DU TOAN - BINH KTCN - DUNG SU - TRINHU TOAN - CUONGT VAN - HANGV VAN - PHU LY - TIEN SINH - LE SU - HUNGU NN - HA
4                                                
5                                                
T.4 1 TOAN - HUNGT SU - HUNGU HOA - HANHH KTNN - LAN VAN - NGUYENV NN - HANGA NN - TRANGB VAN - DUONG HOA - GIANG NN - VAN TOAN - DU SINH - OANH VAN - LINH HOA - GAI TOAN - BINH NN - TRANGA GDCD - HUONG TOAN - CUONGT TOAN - HIENT TIN - PHUONGI VAN - HANGV HOA - NGUYEN DIA - NHUNG SINH - PHUONGS
2 TOAN - HUNGT HOA - PHUC SINH - HUYEN TOAN - HAT VAN - NGUYENV VAN - DUONG NN - TRANGB TOAN - NHUNGT GDCD - HUONG NN - VAN SINH - OANH HOA - GIANG VAN - LINH TOAN - DU TOAN - BINH NN - TRANGA TOAN - DINH TOAN - CUONGT TOAN - HIENT SU - TRINHU VAN - HANGV HOA - NGUYEN TIN - PHUONGI SINH - PHUONGS
3 KTNN - LAN TOAN - NHUNGT SU - HUNGU TOAN - HAT SINH - HUYEN VAN - DUONG VAN - NGUYENV HOA - PHUC VAN - LINH HOA - GAI NN - HANGB TOAN - BINH LY - NAM TOAN - DU GDCD - HUONG TIN - TRINH TOAN - DINH DIA - NHUNG GDCD - HANHCD SINH - TIEM TOAN - CUONGT TOAN - HIENT NN - PHUONGA VAN - NA
4 SINH - HUYEN TOAN - NHUNGT TIN - TRINH NN - HANGA HOA - PHUC TOAN - HAT VAN - NGUYENV SU - HUNGU       VAN - LINH     NN - HANGB   VAN - HANGV SU - TRINHU TIN - PHUONGI TOAN - DINH SINH - TIEM NN - HA NN - PHUONGA VAN - NA
5 TIN - TRINH NN - TRANGB NN - HANGA SINH - HUYEN GDCD - HANHCD             VAN - LINH         VAN - HANGV NN - HA SU - TRINHU NN - PHUONGA TIN - PHUONGI VAN - NA SU - HUNGU  
T.5 1 HOA - HIENH HOA - PHUC HOA - HANHH SU - HUNGU LY - HIENL LY - HUNGA DIA - THANH KTNN - LAN TOAN - HOP LY - HUNGB HOA - GAI LY - SAU TOAN - BE SINH - CHIS VAN - LINH SU - SONG LY - CHIL GDCD - HUONG HOA - CU HOA - NGUYEN LY - TIEN LY - NGA TIN - PHUONGI KTCN - DUNG
2 HOA - HIENH HOA - PHUC SINH - HUYEN TOAN - HAT LY - HIENL TIN - LAM KTNN - LAN DIA - THANH TOAN - HOP SU - SONG HOA - GAI KTCN - DUNG TOAN - BE GDCD - HUONG VAN - LINH SINH - CHIS HOA - NGUYEN HOA - CU DIA - HIEND GDCD - HANHCD LY - TIEN TOAN - HIENT LY - NGA TIN - PHUONGI
3 LY - HIENL SINH - HUYEN TOAN - BE TOAN - HAT TIN - LAM HOA - PHUC SU - HUNGU TOAN - NHUNGT LY - SAU VAN - LINH SU - SONG TIN - TRINH LY - NAM LY - CHIL SINH - CHIS HOA - GAI HOA - NGUYEN TOAN - CUONGT SINH - PHUONGS SU - TRINHU HOA - CU TOAN - HIENT DIA - NHUNG GDCD - HANHCD
4 LY - HIENL LY - HUNGA TIN - TRINH DIA - HIEND TIN - LAM DIA - THANH     VAN - LINH KTCN - DUNG LY - HUNGB   LY - NAM       DIA - NHUNG SU - TRINHU LY - CHIL LY - TIEN NN - PHUONGA SU - SONG HOA - HIENH SU - HUNGU
5 DIA - HIEND TIN - DIEU LY - HUNGA TIN - TRINH TOAN - NHUNGT                       SU - TRINHU SINH - PHUONGS TOAN - HIENT NN - PHUONGA TOAN - CUONGT GDCD - HANHCD    
T.6 1 NN - TRANGB TIN - DIEU KTNN - LAN VAN - NGUYENV LY - HIENL DIA - THANH TOAN - BE NN - HANHA TOAN - HOP VAN - LINH LY - HUNGB GDCD - HUONG HOA - HIENH NN - HANGA TOAN - BINH TOAN - DU TIN - PHONG VAN - HANGV LY - CHIL LY - TIEN SU - SONG LY - NGA TOAN - CHIT NN - HA
2 NN - TRANGB KTNN - LAN NN - HANGA VAN - NGUYENV NN - HANHA TOAN - HAT TIN - TRINH TIN - LAM NN - VAN VAN - LINH LY - HUNGB TOAN - BINH HOA - HIENH VAN - XOAN DIA - SINH TOAN - DU KTCN - DUNG VAN - HANGV LY - CHIL LY - TIEN DIA - HIEND TIN - PHONG TOAN - CHIT NN - HA
3 LY - HIENL NN - TRANGB TOAN - BE LY - NGA VAN - NGUYENV GDCD - HANHCD DIA - THANH TIN - LAM NN - VAN GDCD - HUONG TIN - TRINH SU - SONG NN - HANGB KTCN - DUNG VAN - LINH VAN - XOAN LY - CHIL TIN - PHONG NN - HA DIA - HIEND VAN - HANGV DIA - SINH NN - PHUONGA TOAN - CHIT
4 TIN - TRINH VAN - NGUYENV TOAN - BE LY - NGA KTNN - LAN TIN - LAM GDCD - HANHCD LY - HIENL DIA - THANH TOAN - HAT NN - HANGB   VAN - LINH LY - CHIL   VAN - XOAN NN - VAN LY - TIEN NN - HA VAN - PHU NN - PHUONGA SU - SONG VAN - HANGV DIA - SINH
5                                 NN - VAN LY - TIEN KTCN - DUNG NN - PHUONGA GDCD - HANHCD     LY - NGA
T.7 1 NN - TRANGB VAN - NGUYENV NN - HANGA LY - NGA DIA - THANH KTNN - LAN LY - HIENL TOAN - NHUNGT KTCN - DUNG TIN - MINH GDCD - HUONG HOA - GIANG TOAN - BE TOAN - DU SU - SONG LY - SAU LY - CHIL SINH - PHUONGS DIA - HIEND HOA - NGUYEN HOA - CU TIN - PHONG HOA - HIENH TOAN - CHIT
2 HOA - HIENH VAN - NGUYENV TOAN - BE NN - HANGA TOAN - NHUNGT VAN - DUONG NN - TRANGB LY - HIENL SU - SONG SINH - OANH TOAN - DU LY - SAU GDCD - HUONG VAN - XOAN LY - HUNGB HOA - GAI TIN - PHONG KTCN - DUNG TOAN - HIENT DIA - HIEND HOA - CU NN - HA GDCD - HANHCD LY - NGA
3 GDCD - HANHCD DIA - HIEND VAN - NGUYENV HOA - HANHH TOAN - NHUNGT LY - HUNGA TOAN - BE VAN - DUONG SINH - OANH LY - HUNGB VAN - XOAN DIA - THANH NN - HANGB DIA - SINH HOA - GAI GDCD - HUONG NN - VAN NN - HA HOA - CU TOAN - DINH SU - SONG TOAN - HIENT KTCN - DUNG HOA - NGUYEN
4 TOAN - HUNGT SINH - HUYEN HOA - HANHH GDCD - HANHCD NN - HANHA TOAN - HAT TOAN - BE VAN - DUONG TIN - MINH DIA - THANH VAN - XOAN NN - VAN SINH - OANH SU - SONG NN - HANGB NN - TRANGA HOA - NGUYEN TIN - PHONG NN - HA TOAN - DINH DIA - HIEND KTCN - DUNG TOAN - CHIT DIA - SINH
5 SH - HUNGT SH - DIEU SH - HUNGA SH - HANHH SH - HUYEN SH - DUONG SH - LAN SH - HANHA SH - HOP SH - MINH SH - HUNGB SH - GIANG SH - OANH SH - GAI SH - BINH SH - TRANGA SH - DINH SH - PHONG SH - CHIL SH - NGUYEN SH - HANHCD SH - NA SH - CHIT SH - HA

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 10-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net