Sinh học lớp 9, Chương 1, Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bộ tài liệu chia sẻ toàn bộ kiến thức và thông tin liên quan về Sinh Học 9, chương 1, bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Mục lục

Bài 41: Môi Trường và các nhân tố sinh thái

Mục lục

I. Khái niệm và chức năng của môi trường

1. Khái niệm

2. Các chức năng cơ bản của môi trường

II. Các yếu tố từ phía môi trường và các nhân tố sinh thái.

1. Tổng quát về các yếu tố môi trường và nhân tố sinh thái

2. Phân loại các yếu tố sinh thái

III. Một số quy luật cơ bản của sinh thái học

1. Quy luật tác động tổng hợp.

2. Giới thiệu quy luật giới hạn sinh thái của Shelford (1911, 1972)

3. Giới thiệu về Quy luật tác động không đồng đều.

4. Quy luật tác động qua lại giữa sinh vật và môi trường

5. Quy luật tối thiểu

IV. Phản ứng của sinh vật lên các tác động của các yếu tố môi trường

1. Ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái vô sinh đối với sinh vật

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với sinh vật

2.1. Nhiệt đới:
2.2. Cận nhiệt đới (á nhiệt đới):
2.3. Ôn đới
2.4. Hàn đới (đới lạnh)

3. Nước và độ ẩm đối với đời sống sinh vật

4. Đất với đời sống sinh vật

4.1. Khái niệm
4.2 Thành phần của đất
4.3. Tính chất của đất
4.4. Những Ảnh hưởng của đất đối với đời sống thực vật.
4.5. Những Ảnh hưởng của đất đối với đời sống động vật.

5. Ảnh hưởng của muối khoáng lên đời sống sinh vật

6. Các loại chất khí và ảnh hưởng của chúng đối với sinh vật.

Các câu hỏi ôn tập:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *