Sinh học Lớp 12, Chương 1, Bài 4: Đột biến gen

Bộ tài liệu chia sẻ toàn bộ kiến thức và thông tin liên quan về Sinh học 12, Chương 1, Bài 4: Đột biến gen

Sinh học 12, Chương 1, Bài 4: Đột biến gen

Mục lục

I. Các hình thức đột biến đơn gene (single – gene mutation)

1. Hình thức đột biến thay cặp nucleotide (base pair substitution)

1.1. Hình thức đột biến im lặng (silent substitution)
1.2. Hình thức đột biến sai nghĩa (missense mutation)
1.3. Hình thức đột biến vô nghĩa (nonsense mutation)

2. Đột biến thêm (insertion) và mất (deletion) một hoặc nhiều cặp
nucleotide

3. Hình thức đột biến trên vị trí khởi động (promotor mutation)

4. Hình thức đột biến ở vị trí cắt (splice site mutation)

II. Gen nhảy (Transposable element)

III. Đột biến của các đoạn DNA lặp (tandem repeated DNA
sequence)

IV. Hậu quả của đột biến gene ở mức phân tử

1. Đột biến làm tăng chức năng của protein

2. Đột biến làm mất chức năng của protein

V. Nguyên nhân của đột biến

VI. Tỷ lệ đột biến

VII. Sửa chữa DNA

Các câu hỏi ôn tập:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *