Sinh học Lớp 12, Chương 3, Bài 12: Di truyền học quần thể

Bộ tài liệu chia sẻ toàn bộ kiến thức và thông tin liên quan về Sinh Học 12,bài 12: Di truyền học quần thể

Sinh học 12, Bài 12: Di truyền học quần thể

Mục lục

I. Tính đa dạng di truyền trong quần thể loài người

II. Cách xác định tần số của các allele trong quần thể

III. Định luật Hardy – Weinberg

IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng của định luật Hardy – Weiberg

1. Điều kiện nghiệm đúng cho định luật Hardy – Weinberg

2. Các yếu tố ảnh hưởng

Các câu hỏi ôn tập:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *