Sinh học 12, Bài 2: Cấu trúc và Chức năng của các ARN

Bộ tài liệu chia sẻ toàn bộ kiến thức và thông tin liên quan về Sinh học 12, bài 2: Cấu trúc và Chức năng của các ARN

Sinh học 12, Bài 2: Cấu trúc và Chức năng của các ARN

Mục lục

I. Cấu trúc và chức năng của các RNA thông tin (mRNA)

1. Chức năng của các mRNA

2. Cấu trúc của các mRNA

3. Sơ lược cấu trúc gene phân đoạn eukaryote và sự sửa đổi sau phiên mã

II. Cấu trúc và chức năng của các RNA vận chuyển (tRNA)

1. Chức năng của các tRNA

2. Thành phần hoá học của các tRNA

3. Cấu trúc của các tRNA

III. Cấu trúc và chức năng của các RNA ribosome (rRNA)

1. Chức năng của các rRNA

2. Cấu trúc của các rRNA và ribosome

Các câu hỏi ôn tập:

  • Eukaryote là gì
  • Mức độ phức tạp của các mRNA trong các tế bào đông vật có vú được biểu hiện như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *