Sinh học lớp 12, Bài 5: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bộ tài liệu chia sẻ toàn bộ kiến thức và thông tin liên quan về Sinh học 12, bài 5: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ở thực vật

Sinh học 12, Bài 5: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Mục lục

I. Đột biến cấu trúc nhiễm săc thể

1. Biến đổi cấu trúc trên một NST

1.1. Sự phát sinh các đột biến cấu trúc trên NST
1.2. Mất đoạn
1.3. Lặp lại đoạn (Duplication)
1.4. Đảo đoạn (Inversion)
1.5. Chuyển đoạn (Translocation)

II. Đột biến số lượng NST.

1. Đa bội nguyên

2. Đa bội thể lai

3. Đa bội lệch hay đa nhiễm

III. Đột biến gây tạo hay cảm ứng

1. Tác động gây đột biến của bức xạ ion hóa

1.1. Bức xạ ion hóa
1.2. Liều lượng hấp thụ (dose) và cường độ bức xạ (radiation intensity)

2. Tác động của tia tử ngoại

3. Các tác nhân gây đột biến hóa chất

Các câu hỏi ôn tập:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *