Sinh học 12, Chương 8: Di truyền học Virus

Bộ tài liệu chia sẻ toàn bộ kiến thức và thông tin liên quan về Sinh học 12, chương 8: Di truyền học và các đặc tính của Virus

Sinh học 12, Chương 8: Di truyền học Virus

Mục lục

I. Khái niệm di truyền học thể thực khuẩn (Bacteriophage hay phage)

1. Sự hình thành vết tan và các thể đột biến phage

2. Quy trình tái tổ hợp di truyền của một chu kỳ sinh tan (Lytic cycle)

3. Sự sắp xếp của các gene trong nhiễm sắc thể phage

4. Lập bản đồ cấu trúc tinh vi vùng rII của phage T4

5. Tính chất tiềm tan (Lysogeny) và phage λ

II. Đặc tính của các virus

1. Tính đa dạng về cấu trúc và thành phần di truyền

2. Tính chất đặc thù của vật chủ (Host specificity)

III. Tái bản của các virus

1. Các virus của vi khuẩn

2. Các virus thực vật

3. Các virus động vật

4. Các chủng virus phổ biến gây ung thư, HIV/AIDS …

Các câu hỏi ôn tập:

  • Phage là gì
  • Hãy trình bày quá trình tái tổ hợp của chu kỳ sinh tan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *