Toán học 12, Bài 5: Phương trình mũ và phương trình Logarit

Bộ tài liệu chia sẻ toàn bộ kiến thức và thông tin liên quan về Toán học 12, bài 5: Phương trình mũ và phương trình Logarit

Toán học 12, Bài 5: Phương trình mũ và phương trình Logarit

Mục lục

A. PHƯƠNG TRÌNH MŨ

VẤN ĐỀ 1: Cách giải phương trình mũ.

I. Giới thiệu các công thức lũy thừa và căn thức.
II. Các kĩ thuật giải phương trình mũ.
III. Một số ví dụ.
IV. Một số bài tập.

VẤN ĐỀ 2: Tìm m thỏa điều kiện phương trình mũ có nghiệm và có nghiệm duy nhất.

I. Tìm m để phương trình mũ:
II. Tìm m để phương trình có nghiệm duy nhất
III. Một số ví dụ
IV. Một số bài tập

B. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

VẤN ĐỀ 1: Các kĩ thuật giải phương trình logarit.

I. Dạng cơ bản:
II. Các kĩ thuật cơ bản giải phương trình logarit.
III. Một số ví dụ
IV. Một số bài tập

VẤN ĐỀ 2: Định m để phương trình logarit có nghiệm, có nghiệm duy nhất:

I. Tìm m để phương trình
II. Định m để phương trình logarit có nghiệm duy nhất
III. Một số ví dụ
IV. Một số bài tập

Các câu hỏi ôn tập:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *