Category Archives: Tài liệu học ngôn ngữ

Sinh học Lớp 12, Chương 3, Bài 12: Di truyền học quần thể

Bộ tài liệu chia sẻ toàn bộ kiến thức và thông tin liên quan về Sinh Học 12,bài 12: Di truyền học quần thể Sinh học 12, Bài 12: Di truyền học quần thể Mục lục I. Tính đa dạng di truyền trong quần thể loài người II. Cách xác định tần số của các allele […]

Sinh học Lớp 12, Chương 1, Bài 4: Đột biến gen

Bộ tài liệu chia sẻ toàn bộ kiến thức và thông tin liên quan về Sinh học 12, Chương 1, Bài 4: Đột biến gen Sinh học 12, Chương 1, Bài 4: Đột biến gen Mục lục I. Các hình thức đột biến đơn gene (single – gene mutation) 1. Hình thức đột biến thay […]

Sinh học lớp 9, Chương 1, Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bộ tài liệu chia sẻ toàn bộ kiến thức và thông tin liên quan về Sinh Học 9, chương 1, bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái Bài 41: Môi Trường và các nhân tố sinh thái Mục lục I. Khái niệm và chức năng của môi trường 1. Khái niệm 2. […]