Daily Archives: April 3, 2020

Toán học 12, Bài 5: Phương trình mũ và phương trình Logarit

Bộ tài liệu chia sẻ toàn bộ kiến thức và thông tin liên quan về Toán học 12, bài 5: Phương trình mũ và phương trình Logarit Toán học 12, Bài 5: Phương trình mũ và phương trình Logarit Mục lục A. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VẤN ĐỀ 1: Cách giải phương trình mũ. I. Giới […]

Sinh học 12, Bài 13: Sinh tổng hợp protein- Điều hòa sinh tổng hợp protein

Bộ tài liệu chia sẻ toàn bộ kiến thức và thông tin liên quan về Sinh học 12, bài 13: Sinh tổng hợp protein- Điều hòa sinh tổng hợp protein Sinh học 12, Bài 13: Sinh tổng hợp Protein- Điều hòa sinh tổng hợp Protein Mục lục 1. Mã di truyền 2. Các ribosome 2.1. […]

Sinh học 12, Chương 8: Di truyền học Virus

Bộ tài liệu chia sẻ toàn bộ kiến thức và thông tin liên quan về Sinh học 12, chương 8: Di truyền học và các đặc tính của Virus Sinh học 12, Chương 8: Di truyền học Virus Mục lục I. Khái niệm di truyền học thể thực khuẩn (Bacteriophage hay phage) 1. Sự hình […]

Sinh học 12, Bài 2: Cấu trúc và Chức năng của các ARN

Bộ tài liệu chia sẻ toàn bộ kiến thức và thông tin liên quan về Sinh học 12, bài 2: Cấu trúc và Chức năng của các ARN Sinh học 12, Bài 2: Cấu trúc và Chức năng của các ARN Mục lục I. Cấu trúc và chức năng của các RNA thông tin (mRNA) […]

Sinh học lớp 12, Bài 5: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bộ tài liệu chia sẻ toàn bộ kiến thức và thông tin liên quan về Sinh học 12, bài 5: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ở thực vật Sinh học 12, Bài 5: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Mục lục I. Đột biến cấu trúc nhiễm săc thể 1. Biến đổi […]

Sinh học Lớp 12, Chương 3, Bài 12: Di truyền học quần thể

Bộ tài liệu chia sẻ toàn bộ kiến thức và thông tin liên quan về Sinh Học 12,bài 12: Di truyền học quần thể Sinh học 12, Bài 12: Di truyền học quần thể Mục lục I. Tính đa dạng di truyền trong quần thể loài người II. Cách xác định tần số của các allele […]

Sinh học Lớp 12, Chương 1, Bài 4: Đột biến gen

Bộ tài liệu chia sẻ toàn bộ kiến thức và thông tin liên quan về Sinh học 12, Chương 1, Bài 4: Đột biến gen Sinh học 12, Chương 1, Bài 4: Đột biến gen Mục lục I. Các hình thức đột biến đơn gene (single – gene mutation) 1. Hình thức đột biến thay […]